با یکبار مشاوره در این مرکز از وضعیت فیزیکی بدن و آمادگی جسمانی و تناسب اندام خود آگاه میشوید...
    اساسنامه شرکت
»درباره ما   »اساسنامه شرکت    
اساسنامه شرکت
 شرکت تعاونی نو آوران فعال سپاهان

شرکت فوق در تاریخ 1390/06/22 تحت شماره 45295 و شماره ملی10260632494 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/06/22 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روز نامه های رسمی و کثیرالاتشار آگهی می شود.1-    موضوع شرکت :
 1-ترویج و تحکیم مشارکت –همکاری و تعاون عمومی2- تامین نیازهای مشترک اقتصادی اجتماعی وفرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی 3-عرضه خدمات ایجاد اشتغال برای اعضا4- کمک به رشد و توسعه گسترش فعالیتهای بخش تربیت بدنی و ورزش از طریق جلب مشارکت مردمی 5-کمک به سیاستهای اجرایی دولت در بخش تربیت بدنی مبنی بر کاهش حجم تصدی گری دولت

الف)عرضه خدمات:ایجاد اماکن-باشگاهها ومجتمع ها و مراکز تندرستی وورزشی با رعایت مقررات ودستورالعملهای سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران-کمک به بهبود وتوسعه ورشد و تعمیم ورزش همگانی و پرورش استعدادها ونخبگان ورزش-کمک به ارتقاء سطح کمی وکیفی ورزش در سطوح گوناگون سنی و ارائه سایر خدمات ورزشی-جلب مشارکت ورزشکاران –قهرمانان0پیشکسوتان-مربیان و داوران واعضا انجمن ها- هیأت ها وفدراسیون های ورزشی در قالب تعاونی به منظور گسترش و توسعه امر ورزش –انجام فعالیتهای اقتصادی مرتبط با تربیت بدنی و ورزش از جمله سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای نولید لوازم وتجهیزات ورزشی- اداره اقتصادی اماکن ورزشی تحت مالکیت یا رعایت ضوابط قانونی و مقررات سازمان تربیت بدنی-ارائه خدمات فنی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت-ارائه خدمات ورزشی اعم از آموزشی مشاوره ای – مسابقاتی- تستهای آمادگی جسمانی وتندرستی ماساژ ورزشی –آسیب های ورزشی –کاهش وافزایش وزن وتناسب اندام در ورزش- رژیم غذایی ورزشی – شرکت در فعالیتهای ورزشی داخل و خارج از کشور وحضور در نمایشگاههای بین المللی ورزشی وواردات و صادرات تجهیزات ولوازم ورزشی- سرمایه گذاری وخرید سهام اتحادیه تعاونیمربوط وسایر شرکتها و مؤسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی- انجام سایر فعالیتهایی که منطبق با ضوابط و مقررات موضوع مربوط به تامین و اداره مؤسسات ورزشی بوده و در ارتباط با تامین اهداف تعاونی باشد...تاسیس و تشکیل مراکز و مؤسسات خدمات ورزشی و فرهنگی در ارتباط با فعالیت شرکت با استفتده از سرمایه و نیروی کار –مهارت و تخصص اعضاء- برگزاری جشنواره ها و فستیوال –المپیادها و همایشها علمی و عملی در زمینه ورزشی با استفاده از سرمایه و نیروی کار مهارت وتخصص اعضاء-همکاری با سازمان تربیت بدنی- کمیته ملی المپیک- آکادمی ملی المپیک- ادارات کل تربیت بدنی استانها- فدراسیونهای ورزشی- هیأتهای ورزشی-مراکز آموزش عالی معتبر داخلی و خارجی و سایر سازمانها و ارگانها و وزارت خانه ها جهت برگزاری کنگره ها- سمینارها و برگزاری دوره هتی آموزشی علمی و عملی- توجیهی و تخصصی و مسابقات   خدمات تغذیه و پذیرایی ورزشکاران در مسابقات و مراسمهای تجلیل و جشن ها جهت هیأتهای ورزشی- فدراسیونها وارگانهای مرتبط