حرکات اصلاحی درمان اسکولیوز
اسکولیوز

اسکولیوز چیست ؟

question_answer0
اسکولیوز چیست؟ حرکات اصلاحی درمان اسکولیوز اسکولیوز عبارت است از انحراف طرفی ستون مهره‌ها، به نحوی که زاویه شوکی مهره‌ها…
فهرست